Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

NEWSLETTER 1

Fluturii călătoresc pe aripi de flori în lumea minunată a timbrelor
Butterflies travel on flowers’ wings in the marvelous world of stamps

Romanian:

Cine zboară printre flori
În zig-zag, de-atâtea ori?
Uite-aicea, pe o floare,
Patru aripi de culoare. (Ghicitoare)

Aripile florilor se intitulează cel mai nou proiect marca Romfilatelia, dedicat, așa cum sugerează și titlul metaforic, unei specii ce stârnește imaginația oamenilor, căutând parfumul florilor în dansuri multicolore și inspirându-i astfel în activitățile de zi cu zi. Fluturii, simboluri ale frumuseții delicate și efemere, sunt promovați într-un proiect filatelic special, mărcile poștale ce ilustrează aceste insecte atrăgătoare putând fi achiziționate începând de astăzi, vineri, 15 aprilie a.c., de la magazinele Romfilatelia din București, Bacău, Brașov, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara.

Nenumărate legende ne invită să descoperim taina apariției fluturilor. Potrivit uneia dintre ele, după ce a creat florile, Dumnezeu a fost rugat de unele dintre acestea să le dea aripi pentru a atinge Cerul, creând astfel fluturii în ascultarea rugii lor. O altă legendă spune că fluturii sunt de fapt îngeri cu aripi din petale de flori.

Indiferent de originea acestora, explicată științific sau prin prisma legendelor, fluturii sunt insecte care impresionează prin varietate și colorit, remarcându-se prin ciclul lor de viață neobișnuit, cu un stadiu larvar de omidă, un stadiu inactiv de pupă și o metamorfoză spectaculoasă într-o formă familiară de adult cu aripi colorate.

Patru specii de fluturi se găsesc pe mărcile poștale ale emisiunii, după cum urmează:

– Fluturele de foc al măcrișului (Lycaena dispar) este reprodus pe timbrul cu valoarea nominală de 3,00 lei și este o specie ocrotită în Uniunea Europeană, implicit și în țara noastră. Denumirea speciei se referă la disparitatea înfățișării celor două sexe: masculul arămiu metalic, iar femela gălbui-roșcat-mat pe aripa anterioară, respectiv brun-negricios pe cea posterioară;

– Albăstrelul de iarbă grasă (Scolitantides orion) este ilustrat pe timbrul cu valoarea nominală de 3,50 lei. Utilizarea lui Orion, personaj din mitologia greacă – vânător gigant, în denumirea speciei se justifică prin folosirea unui sistem mnemotehnic de denumiri inspirate din mitologia greco-latină, potrivit căruia fluturii mari și somptuos colorați au primit nume de personaje mitologice de prim rang (Apollo, Ulise sau Ahile), în timp ce speciile mărunte au fost asociate cu personaje din păturile de jos ale societății: păstori, vânători, marinari, țărani;

– Mantia împăratului (Argynnis paphia) este un reprezentant tipic al „fluturilor de sidef” – roșcat-gălbui cu șiruri de puncte negre deasupra, iar pe dedesubt cu pete sau linii caracteristice argintii-sidefii, diferite de la o specie la alta. Inspirându-se în denumire de la zeița Afrodita (Venus, la romani) „cea argintie” (argyros, argint în greaca veche), fluturele mantia împăratului este reprodus pe timbrul cu valoarea nominală de 5,00 lei;

– Albăstrelul Argus (Plebejus argus) este una dintre cele mai comune specii dintr-un grup numit „fluturii cerului” sau „albăstrițe”. Este prezentat pe timbrul cu valoarea nominală de 15,00 lei, masculul fiind albastru-metalic, iar femela negricioasă. Denumirea științifică este o aluzie la numeroasele pete ocelare de pe fața inferioară a aripilor: Argus e un titan din mitologia greacă, remarcabil prin multitudinea de ochi (o sută!), descris ca având corpul acoperit de ochi.

În completarea celor 4 timbre ale emisiunii vin un set de 2 plicuri prima zi și un set de 4 cărți maxime, iar ca forme de machetare au fost folosite coala de 20 de timbre, minicoala de 5 timbre +
1 vinietă și blocul de 4 timbre (în album filatelic).

Produsul special al emisiunii este albumul filatelic, realizat într-un tiraj de 245 de exemplare și echipat cu blocul de 4 timbre ale emisiunii și setul de 2 plicuri prima zi cu ștampila „prima zi” aplicată în clar în folio. Ambele produse sunt numerotate de la 001 la 245.

Romfilatelia mulțumește specialiștilor și cercetătorilor din cadrul Geoparcului Dinozaurilor – Țara Hațegului, precum și fotografului Dan Valentin Palcu pentru sprijinul documentar acordat în realizarea acestei emisiuni de mărci poștale.

* * *

Un timbru înnobilează prin sine comunicarea; împărtășește emoții, comprimă distanțe și crează legături; adună pe suprafața sa miniaturală povești „uriașe” despre valori umane și materiale, pe
care le include cu succes în moștenirea românească; Un timbru se transformă în timp și își redefinește rolul în funcție de actualitatea societății: de la susținător al cauzelor nobile și prieten al personalităților românești de valoare la mesager de prim rang al celor mai importante evenimente sau, pur și simplu, veritabil ambasador al țării și poporului român. Nu uita să cauți și să descoperi emoția unei lumi adunate pe timbrele românești!

English:

Flowers’ wings is the title of the newest project of Romfilatelia, dedicated, as the metaphorical name suggests, to a species which catches the imagination of people, by seeking scent in multicoloured dances and thus inspiring them in their daily activities. Butterflies, symbols of delicate and ephemeral beauty, are promoted in a special philatelic project, and the postage stamps illustrating these appealing insects can be purchased starting today, Friday, April 15th, 2016, in Romfilatelia’s stores in Bucharest, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi and Timisoara.

Numerous legends invite us to discover the mystery of butterflies’ emmergence. According to one of them, after creating flowers, God was asked by some of them to give them wings so they can touch the sky, thus creating butterflies in response of their prayer. Another legend says that butterflies are actually angels with wings of flower petals.

Regardless of their origin, explained scientifically or through legends, butterflies are insects that impress by variety and colour, standing out with their unusual life cycle, with a larval caterpillar stage, an inactive pupa (chrysalis) stage, and a spectacular metamorphosis into a familiar form of colourful winged adult.

Four species of butterflies are found on the issue’s postage stamps, as follows:

– Large Copper (Lycaena dispar) is reproduced on the stamp with the face value of lei 3.00 and is a species protected in the European Union, therefore in Romania, as well. The species name refers to the disparity of the two sexes’ appearance: the male is metallic copper, while the female is opaque yellow-red on the anterior wing and dark brown on the posterior wing.

– Chequered Blue Butterfly (Scolitantides orion) is illustrated on the stamp with the face value of lei 3.50. Orion’s use in the species name, which is a character from the Greek mythology – giant hunter, is justified by the use of a mnemonic system inspired by Greek and Latin mythology according to which large and sumptuously coloured butterflies were assigned the name of first rank mythological characters (Apollo, Odysseus or Achilles), while tiny species were associated with characters from the lower society: shepherds, hunters, sailors, peasants.

– Silver Washed Fritillary (Argynnis paphia) is a typical representative of the “fritillaries” – reddish-yellow with rows of black dots above and underneath with silvery-ivory patches or characteristic lines, different from one species to another. The scientific name is inspired from the goddess Aphrodite (Venus, for Romans), in this case referring to the “silver” Aphrodite (argyros, silver in ancient Greek) from her temple on the island of Paphos. The Silver Washed Fritillary is reproduced on the stamp with the face value of lei 5.00.

– Silver-Studded Blue (Plebejus argus) is one of the most common species of a group called “the blues”. Is presented on the stamp with the face value of lei 15.00, the male being metallic-dark-blue, and the female blackish. The scientific name is an allusion to the numerous eyespots on the inferior side of the wings: Argus is a titan in the Greek mythology, remarkable by the multitude of eyes (one hundred!), described as having the body covered in eyes.

The four stamps are completed by a set of 2 first day covers and a set of 4 maxicards, and as page composition were used the sheet of 20 stamps, the minisheet of 5 stamps + 1 label and the block of 4 stamps (in philatelic album).

The special product of the issue is the philatelic album, created into a limited edition of 245 pcs. and equipped with the block of 4 postage stamps of the issue and the set of 2 first day covers having the “first day” postmark clearly imprinted in foiling. Both products are numbered from 001 to 245.

Romfilatelia thanks the specialists and researchers within the Dinosaur Geopark – Tara Hategului and also the photographer Dan Valentin Palcu for the documentary support granted in the creation of this postage stamp issue.

* * *

A stamp ennobles the communication by itself; it shares emotions, compresses distances and creates connections; it gathers on its miniature surface “huge” stories about human and material values, including them successfully within the Romanian heritage; A stamp is transformed in time, redefining its role according to the society’s current facts: from an advocate of noble causes and a friend of influential Romanian personalities to a leading messenger of the most important events, or simply, a genuine ambassador of our country and the Romanian people. Do not forget to search for and discover the excitement of a world gathered on the Romanian stamps!

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acasa
Colecții
Evenimente
Magazin
Search